FREE OFFER

Ang mga aklat na ito ay LIBRE lamang na ipinamimigay at ipinapadala saanmang lugar sa buong Pilipinas! Aming dalangin na sa pamamagitan ng mga aklat na ito, higit kang maging bihasa sa mga turo ng Salita ng Diyos at higit na mapalapit sa Kaniya na Siyang bukal ng katotohanan – ang ating Panginoon at Tagapagligtas na si Jesus! 🙂

Ang mga ito ay sinulat ni Mrs. Ellen G. White. Siya ay itinuturing na pinakamalawak na isinalin na Amerikanong may-akda. Ang kaniyang mga gawa ay nai-publish na sa mahigit na 140 mga wika. Bagama’t natapos ang kanyang pormal na pag-aaral sa edad na siyam, sumulat siya ng mahigit sa 100, 000 mga pahina sa iba’t ibang praktikal na mga paksa. Sa patnubay ng Banal na Espiritu, itinaas niya si Jesus at itinuro ang Kasulatan bilang batayan ng kaniyang pananampalataya.

Mag-fill out lamang ng Book Request Form sa ibaba kung nais mo ng kopya ng alin man sa mga ito! 🙂

BOOK REQUEST FORM