WELCOME!

Ang mga tandang nagsasabing malapit na ang ikalawang pagparito ng ating Panginoong Jesus ay nagpapatotoo na tunay nga na Siya ay “…nasa mga pintuan nga.” Mateo 24:33. Layunin ng Gospel Workers Ministry na ihatid saanmang bahagi ng Pilipinas ang magandang balita ng kaligtasan tanging sa pamamagitan Niya, ang itanghal Siya bilang tanging “daan, katotohanan, at buhay”, at akayin ang sinuman na sumampalataya at tumanggap sa Kaniya bilang personal na Panginoon at Tagapagligtas.

Sapagkat mabilis na lumalaganap ang mga maling katuruan ngayong mga huling araw, kami’y may pagnanais na ibahagi sa bawat anak ng Diyos ang walang hanggang mga katotohanan na naaayon lamang sa Kaniyang mga salita, ang Biblia – na tanging saligan sa anumang ating mga paniniwala at anumang mga gawa.

Denominational Affiliation:
Dahil sa katiwaliang laganap sa iba’t-ibang mga denominasyong Kristiyano sa ngayon, at dahil sa aming pagnanasa na dalhin ang katotohanan na walang pag-kompromiso at hindi mapasa-ilalim sa kontrol ng sinumang tao o samahan, pinili ng Gospel Workers Ministry na hindi makibahagi sa anuman o alinmang organisasyong pang-denominasyonal. Kami ay grupo ng mga nagkakaisang Kristiyanong mananampalataya na nagsisikap na “…makipaglabang masikap dahil sa pananampalataya na ibinigay na minsan at magpakailan man sa mga banal.” Judas 3.

Ang gawain ng Gospel Workers Ministry ay lubos na nakasalalay sa mga pagpapalang mula sa Panginoon at sa kusang loob na mga handog ng sinumang naniniwala sa halaga ng gawaing ito ngayong mga huling araw.

Aming dalangin na ang mga materials na narito ay makatulong at maging kasangkapan sa iyong paglagong espirituwal at higit kang maakay palapit sa ating Panginoon at Tagapagligtas – si Jesucristo! Ang patnubay nawa ng Banal na Espiritu ang siyang suma-iyo!

Para sa karagdagang materials gaya ng monthly audio sermons at iba pang babasahin, mangyari lamang na bumisita sa aming main website: www.gospel-workers.com.