BIBLE STUDIES

Ang mga araling ito ay available din sa wikang English, maari ninyo itong ma-access at ma-download dito.

Lesson 1: “Walang May Lalong Higit na Dakilang Pag-ibig Kay sa Rito!”

Lesson 2: Ang Biblia: Ang Kinasihang Salita ng Diyos

Lesson 3: “Ano ang Gagawin Ko Upang Magmana ng Buhay na Walang Hanggan?”

Lesson 4: Pagpapanatili sa Karanasan ng Bagong Kapanganakan

Lesson 5: Si Jesus Ang Walang Hanggang Anak ng Diyos

Lesson 6: Ang Natatanging Karapatan ng Panalangin

Lesson 7: Ang Pamantayan ng Kabanalan

Lesson 8: Ang Pagiging Tao ni Jesus

Lesson 9: Malusog na Pamumuhay

Lesson 10: Ang Homosekswal na Pamumuhay

Lesson 11: Ang Aklat ng Buhay

Lesson 12: Ang Dalawang mga Kautusan

Lesson 13: Ang Dalawang mga Tipan

Lesson 14: Kagayakan at Pananamit Kristiyano

Lesson 15: Ano Naman Pagkatapos ng Kamatayan?

Lesson 16: Dalawang Pagkabuhay na Mag-uli?

Lesson 17: Nagliliyab Na Ba Ang Impierno Ngayon?

Lesson 18: Ang Karapatang Makapagbigay

Lesson 19: Ipinapahayag ng Diyos ang Hinaharap

Lesson 20: Ang Muling Pagbabalik ni Jesus

Lesson 21: Ang Pabalita ng Unang Anghel – Part 1

Lesson 22: Ang Pabalita ng Unang Anghel – Part 2

Lesson 23: Ang Pabalita ng Ikalawang Anghel

Lesson 24: Ang Pabalita ng Ikatlong Anghel – Part 1

Karagdagang Babasahin:

Tumitingin sa Roma ang Sanlibutan – Part 1

Tumitingin sa Roma ang Sanlibutan – Part 2

Lesson 25: Ang Pabalita ng Ikatlong Anghel – Part 2

Lesson 26: Ang Tanda at Ang Tatak ng Diyos Laban sa Tanda ng Hayop

Lesson 27: Paano Iingatang Banal ang Natatanging Araw ng Diyos

Lesson 28: Mga Tunay at Bulaang Propeta

Lesson 29: Ang Espiritu ng Propesiya

Lesson 30: Ang Bautismo