Lesson 6:

1. Paano tayo hinihimok na lumapit sa harap ng luklukan ng Diyos?

Hebreo 4:16 Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya, upang tayo’y magsipagtamo ng awa, at mangakasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan.

2. Sino ang makalalapit sa Diyos sa panalangin?

Roma 10:12 Sapagka’t walang pagkakaiba ang Judio at ang Griego: sapagka’t ang Panginoon din ay siyang Panginoon ng lahat, at mayaman siya sa lahat ng sa kaniya’y nagsisitawag.

Awit 86:5 Sapagka’t ikaw, Panginoon, ay mabuti, at mapagpatawad, at sagana sa kagandahang-loob sa lahat na tumatawag sa iyo.

Karagdagang pag-aaral:

Awit 145:18 Ang Panginoon ay malapit sa lahat na nagsisitawag sa kaniya, sa lahat na nagsisitawag sa kaniya sa katotohanan. 

3. Ano ang pangako ng Panginoon sa kanila na lalapit sa Kaniya sa mapagpakumbabang panalangin?

Awit 102:17 Kaniyang dininig ang dalangin ng tapon, at hindi hinamak ang kanilang dalangin.

4.Paano natin malalaman na palaging diringing ng Diyos ang ating mga panalangin para sa ating ikabubuti?

Roma 8:28 At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay nagkakalakip na gumagawa sa ikabubuti ng mga nagsisiibig sa Dios, sa makatuwid baga’y niyaong mga tinawag alinsunod sa kaniyang nasa.

Karagdagang pag-aaral:

Awit 34:10 Ang mga batang leon ay kinakapos at nagtitiis ng gutom. Nguni’t silang nagsisihanap sa Panginoon ay hindi kukulangin ng anomang mabuting bagay. 

5. Kaninong panalangin ang diringgin ng Panginoon?

Kawikaan 15:29 Ang Panginoon ay malayo sa masama: nguni’t kaniyang dinidinig ang dalangin ng matuwid.

6. Ano ang unang hakbang na dapat nating gawin bago tayo tumanggap ng tugon sa ating mga panalangin?

Mateo 7:7 Magsihingi kayo, at kayo’y bibigyan; magsihanap kayo, at kayo’y mangakasusumpong; magsituktok kayo, at kayo’y bubuksan:

Mateo 7:8 Sapagka’t ang bawa’t humihingi ay tumatanggap; at ang humahanap ay nakasusumpong; at ang tumutuktok ay binubuksan.

Juan 15:7 Kung kayo’y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko’y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anomang inyong ibigin, at gagawin sa inyo.

1 Juan 3:22 At anomang ating hingin ay tinatanggap natin sa kaniya, sapagka’t tinutupad natin ang kaniyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugodlugod sa kaniyang paningin.

Karagdagang pag-aaral:

Juan 16:23 At sa araw na yaon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anomang tanong. Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Kung kayo’y hihingi ng anoman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan.

7. Kapag humingi na tayo, ano ang susunod na hakbang na dapat nating gawin upang tumanggap ng tugon sa ating mga panalangin?

Mateo 21:22 At lahat ng mga bagay na inyong hihingin sa panalangin, na may pananampalataya, ay inyong tatanggapin.

Marcos 11:24 Kaya nga sinasabi ko sa inyo, Ang lahat ng mga bagay na inyong idinadalangin at hinihingi, ay magsisampalataya kayo na inyong tinanggap na, at inyong kakamtin.

Karagdagang pag-aaral:

Hebreo 11:6 At kung walang pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugodlugod sa kaniya; sapagka’t ang lumalapit sa Dios ay dapat sumampalatayang may Dios, at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa kaniya’y nagsisihanap. 

Santiago 1:5 Nguni’t kung nagkukulang ng karunungan ang sinoman sa inyo, ay humingi sa Dios, na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat; at ito’y ibibigay sa kaniya. 

Santiago 1:6 Nguni’t humingi siyang may pananampalataya, na walang anomang pagaalinlangan: sapagka’t yaong nagaalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itinutulak ng hangin at ipinapadpad sa magkabikabila. 

Santiago 1:7 Sapagka’t huwag isipin ng taong yaon na siya’y tatanggap ng anoman bagay sa Panginoon; 

8. Ang pagpapasalamat ba ay isang batayan sa tinugong panalangin?

Colosas 4:2 Manatili kayong palagi sa pananalangin, na kayo’y mangagpuyat na may pagpapasalamat.

Filipos 4:6 Huwag kayong mangabalisa sa anomang bagay kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Dios.

Karagdagang pag-aaral:

Colosas 3:17 At anomang inyong ginagawa, sa salita, o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Dios sa pamamagitan niya. 

1 Tesalonica 5:18 Sa lahat ng mga bagay ay magpasalamat kayo; sapagka’t ito ang kalooban ng Dios kay Cristo tungkol sa inyo.

9. Ang pagpapatawad ba ay isang mahalagang sangkap sa panalangin?

Mateo 6:12 At ipatawad mo sa amin ang aming mga utang, gaya naman namin na nagpatawad sa mga may utang sa amin.

Mateo 6:14 Sapagka’t kung ipatawad ninyo sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay patatawarin naman kayo ng inyong Ama sa kalangitan.

Mateo 6:15 Datapuwa’t kung hindi ninyo ipatawad sa mga tao ang kanilang mga kasalanan, ay hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama ng inyong mga kasalanan.”

Karagdagang pag-aaral:

Mateo 18:21 Nang magkagayo’y lumapit si Pedro at sinabi sa kaniya, Panginoon, makailang magkakasala ang aking kapatid laban sa akin na siya’y aking patatawarin? hanggang sa makapito? 

Mateo 18:22 Sinabi sa kaniya ni Jesus, Hindi ko sinasabi sa iyo, Hanggang sa makapito; kundi, Hanggang sa makapitongpung pito. 

Mateo 18:23 Kaya’t ang kaharian ng langit ay tulad sa isang hari, na nagibig na makipagusap sa kaniyang mga alipin. 

Mateo 18:24 At nang siya’y magpasimulang makipaghusay, ay iniharap sa kaniya ang isa sa kaniya’y may utang na sangpung libong talento. 

Mateo 18:25 Datapuwa’t palibhasa’y wala siyang sukat ibayad, ipinagutos ng kaniyang panginoon na siya’y ipagbili, at ang kaniyang asawa’t mga anak, at ang lahat niyang tinatangkilik, at nang makabayad. 

Mateo 18:26 Dahil dito ang alipin ay nagpatirapa at sumamba sa kaniya, na nagsasabi, Panginoon, pagtiisan mo ako, at pagbabayaran ko sa iyong lahat. 

Mateo 18:27 At sa habag ng panginoon sa aliping yaon, ay pinawalan siya, at ipinatawad sa kaniya ang utang. 

Mateo 18:28 Datapuwa’t lumabas ang aliping yaon, at nasumpungan ang isa sa mga kapuwa niya alipin, na sa kaniya’y may utang na isang daang denario: at kaniyang hinawakan siya, at sinakal niya, na sinasabi, Bayaran mo ang utang mo. 

Mateo 18:29 Kaya’t nagpatirapa ang kaniyang kapuwa alipin at namanhik sa kaniya, na nagsasabi, Pagtiisan mo ako, at ikaw ay pagbabayaran ko. 

Mateo 18:30 At siya’y ayaw: at yumaon at siya’y ipinabilanggo hanggang sa magbayad siya ng utang. 

Mateo 18:31 Nang makita nga ng kaniyang mga kapuwa alipin ang nangyari, ay nangamanglaw silang lubha, at nagsiparoon at isinaysay sa kanilang panginoon ang lahat ng nangyari. 

Mateo 18:32 Nang magkagayo’y pinalapit siya ng kaniyang panginoon, at sa kaniya’y sinabi, Ikaw na aliping masama, ipinatawad ko sa iyo ang lahat ng utang na yaon, sapagka’t ipinamanhik mo sa akin: 

Mateo 18:33 Hindi baga dapat na ikaw naman ay mahabag sa iyong kapuwa alipin, na gaya ko namang nahabag sa iyo? 

Mateo 18:34 At nagalit ang kaniyang panginoon, at ibinigay siya sa mga tagapagpahirap, hanggang sa siya’y magbayad ng lahat ng utang. 

Mateo 18:35 Gayon din naman ang gagawin sa inyo ng aking Ama na nasa kalangitan, kung hindi ninyo patatawarin sa inyong mga puso, ng bawa’t isa ang kaniyang kapatid. 

10. Alam ba natin palagi kung ano ang dapat nating ipanalangin?

Roma 8:26 At gayon din naman ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan: sapagka’t hindi tayo marunong manalangin ng nararapat; nguni’t ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi maisasaysay sa pananalita.

11. Ano ang natatanging paanyaya na ibinibigay sa atin ng Panginoon patungkol sa ating mga panalangin?

1 Pedro 5:7 Na inyong ilagak sa kaniya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagka’t kayo’y ipinagmamalasakit niya.

12. Paano tayo dapat manalangin?

1 Juan 5:14 At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa kaniya, na kung tayo’y humingi ng anomang bagay na ayon sa kaniyang kalooban, ay dinidinig tayo niya:

1 Juan 5:15 At kung ating nalalaman na tayo’y dinidinig niya sa anomang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa kaniya’y ating hiningi.

Karagdagang mga pag-aaral:

Mateo 26:39 At lumakad siya sa dako pa roon, at siya’y nagpatirapa, at nanalangin, na nagsasabi, Ama ko, kung baga maaari, ay lumampas sa akin ang sarong ito: gayon ma’y huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. 

Santiago 4:3 Kayo’y nagsisihingi, at hindi kayo nagsisitanggap, sapagka’t nagsisihingi kayo ng masama, upang gugulin sa inyong mga kalayawan. 

13. Kung ating tanggihan ang kautusan ng Diyos, ano ang palagay ng Panginoon sa ating mga panalangin?

Kawikaan 28:9 Siyang naglalayo ng kaniyang pakinig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kaniyang dalangin ay karumaldumal.

Kawikaan 15:8 Ang hain ng masama ay kasuklamsuklam sa Panginoon: nguni’t ang dalangin ng matuwid ay kaniyang kaluguran.

14. Diringgin ba ng Panginoon ang ating panalangin kung mayroon tayo sa buhay natin na kasalanang hindi pinagsisihan?

Awit 66:18 Kung pinakundanganan ko ang kasamaan sa aking puso, Hindi ako didinggin ng Panginoon.

Juan 9:31 Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Dios ang mga makasalanan: datapuwa’t kung ang sinomang tao’y maging mananamba sa Dios, at ginagawa ang kaniyang kalooban, siya’y pinakikinggan niya.

15. Kung ating hanapin ang Kaniyang katuwiran at tumahan sa Kaniya, ano ang bunga?

Juan 15:7 Kung kayo’y magsipanatili sa akin, at ang mga salita ko’y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anomang inyong ibigin, at gagawin sa inyo.

16. Gaano kadalas tayo dapat manalangin?

1 Tesalonica 5:17 Magsipanalangin kayong walang patid.

Karagdagang pag-aaral:

Lucas 18:1 At sinalita niya sa kanila ang isang talinghaga, na sila’y dapat magsipanalanging lagi, at huwag manganglupaypay; 

Lucas 18:2 Na sinasabi, May isang hukom sa isang bayan, na hindi natatakot sa Dios, at walang taong pinagpipitaganan: 

Lucas 18:3 At sa bayang yaon ay may isang babaing bao; at siya’y naparoroong madalas sa kaniya, na sinasabi, Iganti mo ako sa aking kaalit. 

Lucas 18:4 At may ilang panahon na siya’y tumatanggi: datapuwa’t pagkatapos ay sinabi sa kaniyang sarili, Bagaman di ako natatakot sa Dios, at di nagpipitagan sa tao: 

Lucas 18:5 Gayon man, sapagka’t nililigalig ako ng baong ito, ay igaganti ko siya, baka niya ako bagabagin ng kapaparito. 

Lucas 18:6 At sinabi ng Panginoon, Pakinggan ninyo ang sinabi ng likong hukom. 

Lucas 18:7 At hindi baga, igaganti ng Dios ang kaniyang mga hirang, na sumisigaw sa kaniya sa araw at gabi, at siya’y may pagpapahinuhod sa kanila? 

Lucas 18:8 Sinasabi ko sa inyo, na sila’y madaling igaganti niya. Gayon ma’y pagparito ng Anak ng tao, makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? 

Gawa 6:4 Datapuwa’t magsisipanatili kaming matibay sa pananalangin, at sa ministerio ng salita. 

Efeso 6:18 Na magsipanalangin kayo sa Espiritu ng lahat ng panalangin at daing sa buong panahon, at mangagpuyat sa buong katiyagaan at daing na patungkol sa lahat ng mga banal.

17. Kailan ang natatangi’t mabuting panahon para manalangin?

Awit 5:3 Oh Panginoon, sa kinaumagaha’y didinggin mo ang aking tinig; sa kinaumagahan ay aayusin ko ang aking dalangin sa iyo, at magbabantay ako.

Kawikaan 8:17 Aking iniibig sila na nagsisiibig sa akin; at yaong nagsisihanap na masikap sa akin ay masusumpungan ako.

Karagdagang pag-aaral:

Awit 143:8 Iparinig mo sa akin ang iyong kagandahang-loob sa kinaumagahan; sapagka’t sa iyo ako tumitiwala: ipabatid mo sa akin ang daan na aking dapat lakaran; sapagka’t itinaas ko ang aking kaluluwa sa iyo. 

18. Ano ang halimbawa ni Jesus?

Marcos 1:35 At nagbangon siya nang madaling-araw, na malalim pa ang gabi, at lumabas, at napasa isang dakong ilang, at doo’y nanalangin.

19. Kailan nananalangin ang Mang-aawit na si David?

Awit 55:16,17 Tungkol sa akin, ay tatawag ako sa Dios; at ililigtas ako ng Panginoon.

Awit 55:17 Sa hapon at sa umaga, at sa katanghaliang tapat, ako’y dadaing at hihibik: at kaniyang didinggin ang aking tinig.

20. Paano naman kay propeta Daniel?

Daniel 6:10 At nang maalaman ni Daniel na ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan siya’y pumasok sa kaniyang bahay (ang kaniya ngang mga dungawan ay bukas sa dakong Jerusalem); at siya’y lumuhod ng kaniyang mga tuhod na makaitlo isang araw, at dumalangin, at nagpasalamat sa harap ng kaniyang Dios, gaya ng kaniyang dating ginagawa.

21. Ano ang naaangkop na posisyon sa pananalangin?

Awit 95:6 Oh magsiparito kayo, tayo’y magsisamba at magsiluhod; tayo’y magsiluhod sa harap ng Panginoon na May-lalang sa atin.

Lucas 22:41 At siya’y humiwalay sa kanila na may agwat na isang itsang bato; at siya’y nanikluhod at nanalangin.

Karagdagang pag-aaral:

2 Cronica 6:13 (Sapagka’t gumawa si Salomon ng isang tungtungang tanso, na may limang siko ang haba, at limang siko ang luwang, at tatlong siko ang taas, at inilagay sa gitna ng looban; at sa ibabaw niyao’y tumayo siya, at lumuhod ng kaniyang mga tuhod sa harap ng buong kapisanan ng Israel, at iginawad ang kaniyang mga kamay sa dakong langit:) 

Gawa 20:36 At nang makapagsalita na siya ng gayon, ay nanikluhod siya at nanalanging kasama silang lahat. 

Gawa 21:5 At nang mangyari na maganap namin ang mga araw na yaon, ay nagsialis kami at nangagpatuloy sa aming paglalakbay: at silang lahat, pati ng mga asawa at mga anak, ay humatid sa amin sa aming paglalakad hanggang sa labas ng bayan: at sa paninikluhod namin sa baybayin, kami’y nagsipanalangin, at nangagpaalaman sa isa’t isa.

Filipos 2:9 Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya’y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan; 

Filipos 2:10 Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa.

22. Sa kaninong pangalan at kapangyarihan tayo hihingi sa Ama?

Juan 14:13 At ang anomang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak.

Juan 14:14 Kung kayo’y magsisihingi ng anoman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin.

Karagdagang pag-aaral:

Juan 15:16 Ako’y hindi ninyo hinirang, nguni’t kayo’y hinirang ko, at aking kayong inihalal, upang kayo’y magsiyaon at magsipagbunga, at upang manatili ang inyong bunga: upang ang anomang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan, ay maibigay niya sa inyo. 

Juan 16:24 Hanggang ngayo’y wala pa kayong hinihinging anoman sa pangalan ko: kayo’y magsihingi, at kayo’y tatanggap, upang malubos ang inyong kagalakan. 

Juan 16:25 Sinalita ko sa inyo ang mga bagay na ito sa malalabong pananalita: darating ang oras, na hindi ko na kayo pagsasalitaan sa malalabong pananalita, kundi maliwanag na sa inyo’y sasaysayin ko ang tungkol sa Ama.

23. Bakit tayo nananalangin sa pangalan ni Jesus?

1 Timoteo 2:5 Sapagka’t may isang Dios at may isang Tagapamagitan sa Dios at sa mga tao, ang taong si Cristo Jesus.

Hebreo 9:24 Sapagka’t hindi pumasok si Cristo sa dakong banal na ginawa ng mga kamay, na kahalintulad lamang ng tunay; kundi sa talagang langit, upang humarap ngayon sa harapan ng Dios dahil sa atin.

24. Tutulungan ba tayo ng Panginoon kung tatawag tayo sa Kaniya sa oras ng pangangailangan?

Awit 50:15 At tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan; Ililigtas kita, at iyong luluwalhatiin ako.

Awit 86:7 Sa kaarawan ng aking kabagabagan ay tatawag ako sa iyo; sapagka’t iyong sasagutin ako.

Karagdagang pag-aaral:

Awit 34:15 Ang mga mata ng Panginoon ay nakatitig sa mga matuwid, at ang kaniyang mga pakinig ay nakabukas sa kanilang daing.

25. Bagamat anumang oras at lugar ay angkop sa pagpapailanlang ng ating mga puso sa Diyos sa panalangin, saan sinabi ng Diyos na tayo ay manalangin upang tumanggap ng natatanging pagpapala?

Mateo 6:6 Datapuwa’t ikaw, pagka ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, at kung mailapat mo na ang iyong pinto, ay manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakikita sa lihim ay gagantihin ka.”

“Ang panalanging pangmag-anak at pangkalahatan ay may lugar; subalit ang lihim na pakikipag-ugnay sa Diyos ang nagbibigay lakas sa buhay-kaluluwa…Habang nakikisangkot sa ating pang-araw araw na gawain, kailangan nating itaas sa langit ang ating kaluluwa sa panalangin. Ang taimtim na mga kahilingang ito ay pumapailanlang na gaya ng insenso sa harap ng luklukan ng biyaya; at ang kaaway ay natataranta. Ang Kristiyanong ang puso ay nakatuon sa Diyos ay hindi mapananagumpayan…Ang panalangin ang hininga ng kaluluwa. Ito ang lihim sa kapangyarihang espiritwal. Walang ibang paraan ng biyaya ang maihahalili, at ang kalusugan ng kaluluwa ay maiingatan…Pabayaan ang pananalangin, o makisangkot sa panaka-nakang panalangin, paminsan-minsan, na tila ba maginhawa, at mawawala ang iyong kapit sa Diyos.” –Gospel Workers, p. 254-255.