Lesson 5:

1. Sa panahon na si Jesus ay nagpa-bautismo kay Juan Bautista, ano ang ipinahayag tungkol kay Jesus?

Mateo 3:17 At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit, na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong lubos na kinalulugdan. 

2. Ano ang natatanging gawain ni Jesus dito sa sanlibutan?

Mateo 1:21 At siya’y manganganak ng isang lalake; at ang pangalang itatawag mo sa kaniya’y JESUS; sapagka’t ililigtas niya ang kaniyang bayan sa kanilang mga kasalanan. 

1 Timoteo 1:15 Tapat ang pasabi, at nararapat tanggapin ng lahat, na si Cristo Jesus ay naparito sa sanglibutan upang iligtas ang mga makasalanan; na ako ang pangulo sa mga ito; 

Karagdagang pag-aaral:

Isaias 53:1 Sinong naniwala sa aming balita? at kanino nahayag ang bisig ng Panginoon? 

Isaias 53:2 Sapagka’t siya’y tumubo sa harap niya na gaya ng sariwang pananim, at gaya ng ugat sa tuyong lupa: walang anyo o kagandahan man; at pagka ating minamasdan siya ay walang kagandahan na mananais tayo sa kaniya. 

Isaias 53:3 Siya’y hinamak at itinakuwil ng mga tao; isang taong sa kapanglawan, at bihasa sa karamdaman: at gaya ng isa na pinagkublihan ng kanilang mukha ng mga tao, na siya’y hinamak, at hindi natin hinalagahan siya. 

Isaias 53:4 Tunay na kaniyang dinala ang ating mga karamdaman, at dinala ang ating mga kapanglawan; gayon ma’y ating pinalagay siya na hinampas, sinaktan ng Dios, at dinalamhati. 

Isaias 53:5 Nguni’t siya’y nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang, siya’y nabugbog dahil sa ating mga kasamaan, ang parusa ng tungkol sa ating kapayapaan ay nasa kaniya; at sa pamamagitan ng kaniyang mga latay ay nagsigaling tayo. 

Isaias 53:6 Tayong lahat na gaya ng mga tupa ay naligaw; tayo ay tumungo bawa’t isa sa kaniyang sariling daan; at ipinasan sa kaniya ng Panginoon ang kasamaan nating lahat. 

Isaias 53:7 Siya’y napighati, gayon man nang siya’y dinalamhati ay hindi nagbuka ng kaniyang bibig; gaya ng kordero na dinadala sa patayan, at gaya ng tupang nasa harap ng mga manggugupit sa kaniya ay pipi, gayon ma’y hindi niya binuka ang kaniyang bibig. 

Isaias 53:8 Sa pamamagitan ng kapighatian at kahatulan ay dinala siya: at tungkol sa kaniyang lahi, sino sa kanila ang gumunita na siya’y nahiwalay sa lupain ng buhay? dahil sa pagsalangsang ng aking bayan ay nasaktan siya. 

Isaias 53:9 At ginawa nila ang kanyang libingan na kasama ng mga masama, at kasama ng isang lalaking mayaman sa kaniyang kamatayan; bagaman hindi siya gumawa ng pangdadahas, o wala mang anomang karayaan sa kaniyang bibig. 

Isaias 53:10 Gayon ma’y kinalugdan ng Panginoon na mabugbog siya; inilagay niya siya sa pagdaramdam: pagka iyong gagawin ang kaniyang kaluluwa na pinakahandog dahil sa kasalanan, makikita niya ang kaniyang lahi, pahahabain niya ang kaniyang mga kaarawan, at ang pagkalugod ng Panginoon ay lalago sa kaniyang kamay. 

Isaias 53:11 Siya’y makakakita ng pagdaramdam ng kaniyang kaluluwa at masisiyahan: sa pamamagitan ng kaniyang kaalaman ay aariing ganap ng aking matuwid na lingkod ang marami; at dadalhin niya ang kanilang mga kasamaan. 

Isaias 53:12 Kaya’t hahatian ko siya ng bahagi na kasama ng dakila, at kaniyang hahatiin ang samsam na kasama ng malakas; sapagka’t kaniyang idinulot ang kaniyang kaluluwa sa kamatayan, at ibinilang na kasama ng mga mananalangsang: gayon ma’y dinala niya ang kasalanan ng marami, at namagitan sa mga mananalangsang. 

Juan 1:29 Nang kinabukasan ay nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kaniya, at sinabi, Narito, ang Cordero ng Dios, na nagaalis ng kasalanan ng sanglibutan! 

Juan 3:16 Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 

Gawa 4:10 Talastasin ninyong lahat, at ng buong bayan ng Israel, na sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Dios na maguli sa mga patay, dahil sa kaniya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. 

Gawa 4:12 At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan: sapagka’t walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas. 

Mateo 18:11 Sapagka’t ang Anak ng tao ay naparito upang iligtas ang nawala. 

“Only begotten” ay nangangahulugang natatangi, nag-iisang uri. Walang ibang indibiduwal na isinilang katulad ni Jesus.

3. Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol kay Abraham at Isaac?

Hebreo 11:17 Sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac: oo, siyang tumanggap na may galak ng mga pangako ay siyang naghandog sa kaniyang bugtong na anak.

Hindi si Isaac ang tanging anak ni Abraham (Genesis 16:1-6), kundi ang tanging anak kung saan darating ang pangako (Genesis 15:1-5; Genesis 18:10; Galacia 4:22-23; Hebreo 11:17-18).

Genesis 16:1 Si Sarai nga na asawa ni Abram ay hindi nagkaanak sa kaniya; at siya’y may isang alilang babae na taga Egipto, na nagngangalang Agar. 

Genesis 16:2 At sinabi ni Sarai kay Abram, Narito, ngayon, ako’y hinadlangan ng Panginoon na ako’y magkaanak; ipinamamanhik ko sa iyong sumiping ka sa aking alilang babae; marahil ay magkakaanak ako sa pamamagitan niya. At dininig ni Abram ang sabi ni Sarai. 

Genesis 16:3 At kinuha ni Sarai na asawa ni Abram, si Agar na taga Egipto, na kaniyang alila, pagkaraan ng sangpung taon na makatahan si Abram sa lupain ng Canaan, at ibinigay kay Abram na kaniyang asawa upang maging asawa niya. 

Genesis 16:4 At siya’y sumiping kay Agar, at naglihi: at nang makita niyang siya’y naglihi, ay niwalang halaga niya ang kaniyang panginoong babae sa kaniyang paningin. 

Genesis 16:5 At sinabi ni Sarai kay Abram, Ang aking pagkaapi ay sumaiyo: idinulot ko ang aking alila sa iyong sinapupunan; at nang makita niyang siya’y naglihi, ay niwalan akong kabuluhan sa kaniyang paningin: ang Panginoon ang humatol sa akin at sa iyo. 

Genesis 16:6 Datapuwa’t sinabi ni Abram kay Sarai, Narito, ang iyong alila ay nasa iyong kamay; gawin mo sa kaniya ang iyong minamagaling sa iyong paningin. At dinuwahagi siya ni Sarai, at si Agar ay tumakas mula sa kaniyang harap. 

Genesis 15:1 Pagkatapos ng mga bagay na ito ay dumating ang salita ng Panginoon kay Abram sa pangitain na nagsasabi, Huwag kang matakot, Abram: ako ang iyong kalasag, at ang iyong ganting pala na lubhang dakila. 

Genesis 15:2 At sinabi ni Abram, Oh Panginoong Dios, anong ibibigay mo sa akin, kung ako’y nabubuhay na walang anak at ang magaari ng aking bahay ay itong taga Damascong si Eliezer? 

Genesis 15:3 At sinabi ni Abram, Narito, hindi mo ako binigyan ng anak at, narito’t isang ipinanganak sa aking bahay ang siyang tagapagmana ko. 

Genesis 15:4 At, narito, ang salita ng Panginoon ay dumating sa kaniya, na nagsabi, Hindi ang taong ito ang magiging tagapagmana mo; kundi lalabas sa iyong sariling katawan ang magiging tagapagmana mo. 

Genesis 15:5 At siya’y inilabas at sinabi, Tumingala ka ngayon sa langit, at iyong bilangin ang mga bituin, kung mabibilang mo: at sa kaniya’y sinabi, Magiging ganiyan ang iyong binhi. 

Genesis 18:10 At sinabi niya, Walang salang di ako babalik sa iyo sa ganitong panahon ng taong darating; at narito’t si Sara na iyong asawa ay magkakaanak ng isang lalake. At narinig ni Sara sa pintuan ng tolda, na nasa likod niya. 

Galacia 4:22 Sapagka’t nasusulat, na si Abraham ay nagkaroon ng dalawang anak, ang isa’y sa aliping babae, at ang isa’y sa babaing malaya. 

Galacia 4:23 Gayon man ang anak sa alipin ay ipinanganak ayon sa laman; nguni’t ang anak sa babaing malaya ay sa pamamagitan ng pangako. 

Hebreo 11:17 Sa pananampalataya, nang subukin si Abraham, ay inihandog si Isaac: oo, siyang tumanggap na may galak ng mga pangako ay siyang naghandog sa kaniyang bugtong na anak; 

Hebreo 11:18 Sa makatuwid baga’y yaong pinagsabihan, Kay Isaac ay tatawagin ang iyong binhi: 

4. Ano ang pagkakakilala ng mga alagad ni Jesus tungkol sa Kaniya?

Mateo 14:33 At ang mga nasa daong ay nagsisamba sa kaniya, na nangagsasabi, Tunay na ikaw ang Anak ng Dios. 

5. Bakit mahalagang para sa atin na ipahayag si Jesus bilang Anak ng Diyos?

1 Juan 4:15 Ang sinomang nagpapahayag na si Jesus ay Anak ng Dios, ang Dios ay nananahan sa kaniya, at siya’y sa Dios. 

1 Juan 5:15 At kung ating nalalaman na tayo’y dinidinig niya sa anomang ating hingin, ay nalalaman natin na nasa atin ang mga kahilingang sa kaniya’y ating hiningi. 

Karagdagang pag-aaral:

Mateo 10:32 Kaya’t ang bawa’t kumikilala sa akin sa harap ng mga tao, ay kikilalanin ko naman siya sa harap ng aking Ama na nasa langit. 

Roma 10:10 Sapagka’t ang tao’y nanampalataya ng puso sa ikatutuwid; at ginagawa sa pamamagitan ng bibig ang pagpapahayag sa ikaliligtas. 

6. Anong mga pangalan ang parehong tumutukoy sa Diyos Ama at sa Kaniyang Anak?

Isaias 9:6 Sapagka’t sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. 

7. Hindi nagtagal pagkatapos na si Jesus ay ipinaglihi kay Maria, ipinaliwanag ng isang anghel ang Kaniyang kapanganakan kay Jose sa isang panaginip at sinabing tatawagin Siyang Emmanuel. Ano ang ibig sabihin ng Emmanuel?

Mateo 1:23 Narito, ang dalaga’y magdadalang-tao at manganganak ng isang lalake, At ang pangalang itatawag nila sa kaniya ay Emmanuel; na kung liliwanagin, ay sumasa atin ang Dios. 

Karagdagang pag-aaral:

Isaias 7:14 Kaya’t ang Panginoon nga ay magbibigay sa inyo ng tanda; narito, isang dalaga ay maglilihi, at manganganak ng isang lalake, at tatawagin ang kaniyang pangalan na Emmanuel. 

8. Ano ang sinabi ni Jesus sa mga Hudyo patungkol sa Kaniyang kaugnayan sa Kaniyang Ama?

Juan 10:30 Ako at ang Ama ay iisa. 

9. Ano ang naramdaman ng mga Pariseo (mga Judio) tungkol kay Jesus na “ginagawa ang Kaniyang sarili na kapantay ng Diyos”?

Juan 5:18 Dahil dito nga’y lalo nang pinagsikapan ng mga Judio na siya’y patayin, sapagka’t hindi lamang sinira ang araw ng sabbath, kundi tinatawag din naman na kaniyang sariling Ama ang Dios, na siya’y nakikipantay sa Dios. 

Hindi nilabag ni Jesus ang ikaapat na utos, bagkus ang mga kaugalian ng mga Hudyo.

Juan 10:33 Sinagot siya ng mga Judio, Hindi dahil sa mabuting gawa ay binabato ka namin, kundi sa pamumusong; at sapagka’t ikaw, bagaman ikaw ay tao, ay nagpapakunwari kang Dios. 

10. Ano ang sinabi ni apostol Pablo tungkol sa pagiging kapantay ni Jesus sa Diyos?

Filipos 2:5 Mangagkaroon kayo sa inyo ng pagiisip, na ito’y na kay Cristo Jesus din naman: 

Filipos 2:6 Na siya, bagama’t nasa anyong Dios, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Dios, 

Karagdagang pag-aaral:

Micas 5:2 Nguni’t ikaw, Beth-lehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libolibo ng Juda, mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel; na ang pinagbuhatan niya ay mula nang una, mula nang walang hanggan. 

Juan 17:5 At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. 

Tito 2:13 Na hintayin yaong mapalad na pagasa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Dios at Tagapagligtas na si Jesucristo; 

Hebreo 13:8 Si Jesucristo ay siya ring kahapon at ngayon, oo at magpakailan man. 

11. Ilang mga Persona ang bumubuo sa Pagka-Diyos?

Mateo 3:16 At nang mabautismuhan si Jesus, pagdaka’y umahon sa tubig: at narito, nangabuksan sa kaniya ang mga langit, at nakita niya ang Espiritu ng Dios na bumababang tulad sa isang kalapati, at lumalapag sa kaniya; 

Mateo 3:17 At narito, ang isang tinig na mula sa mga langit, na nagsasabi, Ito ang sinisinta kong Anak, na siya kong lubos na kinalulugdan. 

Mateo 28:19 Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila’y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.

1 John 5:7 For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost: and these three are one. 

12. Sino ang SALITA?

Juan 1:1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 

Juan 1:14 At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan. 

13. Anong papel ang ginagampanan ni Jesus sa Pagka-Diyos?

Colosas 2:9 Sapagka’t sa kaniya’y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka Dios sa kahayagan ayon sa laman.

14. Bukod sa pagiging Diyos, ano pang likas ang taglay ni Jesus?

Roma 1:3 Tungkol sa kaniyang Anak, na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman.

Roma 8:3 Sapagka’t ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios sa laman ang kasalanan.

15. Bakit mahalagang sumampalataya na si Cristo ay nagtataglay ng parehong likas ng pagiging Diyos at pagiging tao?

1 Juan 4:2 Dito’y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Dios: ang bawa’t espiritung nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa Dios: 

1 Juan 4:3 At ang bawa’t espiritung hindi ipinahahayag si Jesus, ay hindi sa Dios: at ito ang sa anticristo, na inyong narinig na darating; at ngayo’y nasa sanglibutan na. 

Ang salitang laman sa orihinal na Griyego ay nangangahulugang, ang likas ng tao kasama na ang mga kahinaan at mga hilig nito; makalaman. Kinuha ni Jesus sa Kaniyang sarili ang ating makasalanang likas, kung kaya’t hindi lamang Siya ang ating kahalili, kundi ang atin ring halimbawa sa matagumpay na pamumuhay bilang mga Kristiyano. Sa katapusang bahagi ng serye ng mga araling ito, ating ilalaan ang isang buong aralin upang talakayin ang napakahalagang paksang ito.

16. Sino ang Lumikha ng ating sanlibutan?

Colosas 1:16 Sapagka’t sa kaniya nilalang ang lahat na mga bagay, sa sangkalangitan at sa sangkalupaan, na mga bagay na nakikita at ang mga bagay na di nakikita, maging mga luklukan o mga pagsakop o mga pamunuan o mga kapangyarihan; lahat ng mga bagay ay nilalang sa pamamagitan niya at ukol sa kaniya.

Karagdagang pag-aaral:

Juan 1:1 Nang pasimula siya ang Verbo, at ang Verbo ay sumasa Dios, at ang Verbo ay Dios. 

Juan 1:2 Ito rin nang pasimula’y sumasa Dios. 

Juan 1:3 Ang lahat ng mga bagay ay ginawa sa pamamagitan niya; at alin man sa lahat ng ginawa ay hindi ginawa kung wala siya. 

Juan 1:14 At nagkatawang-tao ang Verbo, at tumahan sa gitna natin (at nakita namin ang kaniyang kaluwalhatian, kaluwalhatian gaya ng sa bugtong ng Ama), na puspos ng biyaya at katotohanan. 

Hebreo 1:2 Ay nagsalita sa atin sa mga huling araw na ito sa pamamagitan, ng kaniyang Anak, na siyang itinalaga na tagapagmana ng lahat ng mga bagay, na sa pamamagitan naman niya’y ginawa ang sanglibutan.

17. Nasaan si Jesus bago pa likhain ang sanlibutan?

Juan 17:5 At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. 

Juan 8:58 Sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Bago ipinanganak si Abraham, ay ako nga. 

Naunawaan ng mga Judio na si Jesus ay nag-aangkin na siya ang Dakilang Diyos ng Lumang Tipan (Exodo 3:13-14), kaya naman sinubukan nilang batuhin Siya (Juan 8:59).

Exodo 3:13 At sinabi ni Moises sa Dios, Narito, pagdating ko sa mga anak ni Israel, at sasabihin ko sa kanila, Sinugo ako sa inyo ng Dios ng inyong mga magulang; at sasabihin nila sa akin: Ano ang kaniyang pangalan? anong sasabihin ko sa kanila? 

Exodo 3:14 At sinabi ng Dios kay Moises, AKO YAONG AKO NGA; at kaniyang sinabi, Ganito ang sasabihin mo sa mga anak ni Israel, Sinugo ako sa inyo ni AKO NGA. 

Juan 8:59 Sila nga’y nagsidampot ng mga bato upang ihagis sa kaniya: datapuwa’t nagtago si Jesus, at lumabas sa templo. 

Karagdagang pag-aaral:

Colosas 1:17 At siya’y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa kaniya. 

18. Paano nilikha ni Jesus ang sanlibutan?

Awit 33:6 Sa pamamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit; at lahat ng natatanaw roon ay sa pamamagitan ng hinga ng kaniyang bibig. 

Awit 33:9 Sapagka’t siya’y nagsalita, at nangyari; siya’y nagutos, at tumayong matatag. 

19. Bukod sa paglikha nitong pisikal na sanlibutan at lahat ng naririto, ano ang magagawa ni Jesus para sa atin ngayon? At para sa anong layunin?

Eze 36:26 Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso, at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa; at aking aalisin ang batong puso sa inyong katawan, at aking bibigyan kayo ng pusong laman. 

Eze 36:27 At aking ilalagay ang aking Espiritu sa loob ninyo, at palalakarin ko kayo ng ayon sa aking mga palatuntunan, at inyong iingatan ang aking mga kahatulan, at isasagawa. 

Efeso 2:10 Sapagka’t tayo’y kaniyang gawa, na nilalang kay Cristo Jesus para sa mabubuting gawa, na mga inihanda ng Dios nang una upang siya nating lakaran. 

Isaalang-alang na may panalangin kung paano muling lilikhain ni Jesus ang iyong puso. Ipanalangin ang panalangin ni David sa Mga Awit 51:10-12.

Awit 51:10 Likhaan mo ako ng isang malinis na puso, Oh Dios; at magbago ka ng isang matuwid na espiritu sa loob ko. 

Awit 51:11 Huwag mo akong paalisin sa iyong harapan; at huwag mong bawiin ang iyong santong Espiritu sa akin. 

Awit 51:12 Ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas: at alalayan ako ng kusang espiritu. 

Roma 8:1 Ngayon nga’y wala nang anomang hatol sa mga na kay Cristo Jesus. 

Roma 8:2 Sapagka’t ang kautusan ng Espiritu ng buhay na kay Cristo Jesus ay pinalaya ako sa kautusan ng kasalanan at ng kamatayan. 

Roma 8:3 Sapagka’t ang hindi magawa ng kautusan, na mahina sa pamamagitan ng laman, sa pagsusugo ng Dios sa kaniyang sariling Anak na naganyong lamang salarin at dahil sa kasalanan, ay hinatulan ng Dios sa laman ang kasalanan: 

Roma 8:4 Upang ang kahilingan ng kautusan ay matupad sa atin, na hindi nangagsisilakad ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. 

Roma 8:13 Sapagka’t kung mangabuhay kayo ng ayon sa laman, ay mangamamatay kayo; datapuwa’t kung sa pamamagitan ng Espiritu ay pinapatay ninyo ang mga gawa ng laman, ay mangabubuhay kayo. 

Roma 8:14 Sapagka’t ang lahat ng mga pinapatnubayan ng Espiritu ng Dios, ay sila ang mga anak ng Dios. 

Roma 12:2 At huwag kayong magsiayon sa sanglibutang ito: kundi magiba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pagiisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaayaaya at lubos na kalooban ng Dios. 

Tito 3:5 Na hindi dahil sa mga gawa sa katuwiran na ginawa nating sarili, kundi ayon sa kaniyang kaawaan ay kaniyang iniligtas tayo, sa pamamagitan ng paghuhugas sa muling kapanganakan at ng pagbabago sa Espiritu Santo.

1 Juan 1:9 Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo’y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo’y lilinisin sa lahat ng kalikuan. 

“Ang kaniyang pangalan ay tatawaging Emmanuel, … sumasaatin ang Diyos.” “Ang liwanag ng pagkakilala sa kaluwalhatian ng Diyos” ay nakikita “sa mukha ni Jesukristo.” Noon pa mang mga panahong walang-pasimula ay kasama-sama na ng Ama ang Panginoong Jesukristo; Siya ang “larawan ng Diyos,” ang larawan ng Kaniyang kadakilaan at kamahalan, “ang kinang ng Kaniyang kaluwalhatian,” Kaya Siya naparito sa ating sanlibutan ay upang ihayag ang kaluwalhatiang ito. Sa sanlibutang ito na pinadilim ng kasalanan ay naparito Siya upang ihayag ang liwanag ng pag-ibig ng Diyos—upang maging “sumasaatin ang Diyos.” Kaya nga ang hula tungkol sa Kanya, “Ang Kaniyang pangalan ay tatawaging Emmanuel.”

Sa pamamagitan ng pagparito ni Jesus upang makipamayan sa atin, ay inihayag Niya ang Diyos sa mga tao at sa mga anghel. Siya ang Verbo o Salita ng Diyos—alalaong baga’y iparirinig Niya ang kaisipan ng Diyos. …Dito, na pinagkakatawanang-tao ng Anak ng Diyos; na dito nakipamayan at naghirap at namatay ang Hari ng kaluwalhatian—dito, pagka gagawin na Niyang bago ang lahat ng mga bagay, ay matatayong kasama ng mga tao ang tabernakulo ng Diyos, “at Siya’y tatahang kasama nila, at Sila’y magiging Kaniyang bayan, at ang Diyos din ay sasakanila, at magiging Diyos nila.” At sa buong panahong walang-katapusan kapag ang mga tinubos ay lumalakad na sa liwanag ng Panginoon, ay pupurihin nila Siya dahil sa di-matitingkala Niyang kaloob—si Emmanuel, “sumasaatin ang Diyos.”  -The Desire of Ages, page 19, 26.