Lesson 21:

1. Ang pabalita ng unang anghel sa Apocalipsis 14 ay binubuo ng apat na mga bahagi, ano ang mga ito?

Apocalipsis 14:6 At nakita ko ang ibang anghel na lumilipad sa gitna ng langit, (1) na may mabuting balita na walang hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa, at sa bawa’t bansa at angkan at wika at bayan; 

Apocalipsis 14:7 At sinasabi niya ng malakas na tinig, (2) Matakot kayo sa Dios, at magbigay kaluwalhatian sa kaniya; (3) sapagka’t dumating ang panahon ng kaniyang paghatol: (4) at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. 

Ang tatlong mga anghel sa Apocalipsis 14:6-12 ay simboliko dahil ang gawaing itinalaga sa kanila ay ang pangangaral ng walang hanggang ebanghelyo sa mga tao. Ang pangangaral ng ebanghelyo ay hindi ipinagkatiwala sa literal na mga anghel, kundi sa mga tao (Mateo 28:19-20). Ang pagpapahayag ng pabalita ng tatlong mga anghel ang bumubuo sa huling babala na ibibigay sa sanlibutan, kaya sila ay inilalarawan bilang lumilipad sa kanilang gawain, dahil ang panaho’y malapit na (Apocalipsis 1:3).

Mateo 28:19 Dahil dito magsiyaon nga kayo, at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila’y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo: 

Mateo 28:20 Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo: at narito, ako’y sumasa inyong palagi, hanggang sa katapusan ng sanglibutan. 

Apocalipsis 1:3 Mapalad ang bumabasa, at ang nangakikinig ng mga salita ng hula, at tumutupad ng mga bagay na nangasusulat doon: sapagka’t ang panaho’y malapit na.

2. Ano ang “mabuting balita na walang hanggan”?

Genesis 3:15 At papagaalitin ko ikaw at ang babae, at ang iyong binhi at ang kaniyang binhi: ito ang dudurog ng iyong ulo, at ikaw ang dudurog ng kaniyang sakong. 

Narito ang unang pangako tungkol sa isang Tagapagligtas na darating at muling ibabalik ang nahulog na tao sa kaniyang unang kalagayan. Ang ahas (Satanas – Apocalipsis 12:9) at ang babae (ang bayan ng Diyos – Jeremias 6:2; Isaias 51:16) ay palaging magiging magkaaway. Ang binhi ng babae (Jesus – Galacia 3:16, 29) at ang binhi ng ahas (ang mga anak ng diablo – 1 Juan 3:8,10) ay makikipagdigma, at ito ay magtatapos sa isang burol na tinatawag na Kalbaryo. Doon tatanggapin ni Satanas ang nakamamatay na dagok, at dahil sa matindi niyang pagsisikap na akayin si Jesus sa pagkakasala at ito’y hindi niya nagawa, kung kaya natiyak na ang kaniyang kapahamakan. Kung ating tatanggapin ang sakripisyo ni Jesus para sa atin, naging makasalanan man ang ating pamumuhay, alang-alang sa Kaniya tayo ay itinuturing na matuwid at pinagkakalooban tayo ng buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kaniya.

Satanas

Apocalipsis 12:9 At inihagis ang malaking dragon, ang matandang ahas, ang tinatawag na Diablo at Satanas, ang dumadaya sa buong sanglibutan; siya’y inihagis sa lupa, at ang kaniyang mga anghel ay inihagis na kasama niya. 

Bayan ng Diyos/ ang Kaniyang iglesia

Jeremias 6:2 Ang maganda at maayos na babae, ang anak na babae ng Sion, ihihiwalay ko. 

Isaias 51:16 At inilagay ko ang aking mga salita sa iyong bibig, at tinakpan kita sa lilim ng aking kamay, upang aking mailadlad ang mga langit, at mailagay ang mga patibayan ng lupa, at magsabi sa Sion, Ikaw ay aking bayan. 

Jesus

Galacia 3:16 Ngayon kay Abraham nga sinabi ang mga pangako, at sa kaniyang binhi. Hindi sinasabi ng Dios, At sa mga binhi, na gaya baga sa marami; kundi gaya sa iisa lamang, At sa iyong binhi, na si Cristo. 

Galacia 3:29 At kung kayo’y kay Cristo, kayo nga’y binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako. 

Mga anak ng diablo

1 Juan 3:8 Ang gumagawa ng kasalanan ay sa diablo; sapagka’t buhat pa nang pasimula ay nagkakasala ang diablo. Sa bagay na ito’y nahayag ang Anak ng Dios, upang iwasak ang mga gawa ng diablo. 

1 Juan 3:10 Dito nahahayag ang mga anak ng Dios, at ang mga anak ng diablo: ang sinomang hindi gumagawa ng katuwiran ay hindi sa Dios, ni ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid. 

Karagdagang pag-aaral:

Colosas 1:27 Na sa kanila’y minagaling ng Dios na ipakilala kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng hiwagang ito sa gitna ng mga Gentil, na ito’y si Cristo na nasa inyo, na pagasa ninyo sa kaluwalhatian: 

Tito 2:13 Na hintayin yaong mapalad na pagasa at ang pagpapakita ng kaluwalhatian ng ating dakilang Dios at Tagapagligtas na si Jesucristo; 

Juan 3:16 Sapagka’t gayon na lamang ang pagsinta ng Dios sa sanglibutan, na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na Anak, upang ang sinomang sa kaniya’y sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. 

Roma 5:17 Sapagka’t kung, sa pagsuway ng isa, ay naghari ang kamatayan sa pamamagitan ng isa; lubha pang magsisipaghari sa buhay ang nagsisitanggap ng kasaganaan ng biyaya at kaloob ng katuwiran sa pamamagitan ng isa, sa makatuwid baga’y si Jesucristo. 

3. Mababago pa ba ang “mabuting balita na walang hanggan”?

Galacia 1:6 Ako’y namamangha na kay dali ninyong nagsilipat sa ibang evangelio buhat sa tumawag sa inyo sa biyaya ni Cristo; 

Galacia 1:7 Na ito’y hindi ibang evangelio: kundi mayroong ilan na sa inyo’y nagsisiligalig, at nangagiibig na pasamain ang evangelio ni Cristo. 

Galacia 1:8 Datapuwa’t kahima’t kami, o isang anghel na mula sa langit, ang mangaral sa inyo ng anomang evangelio na iba sa aming ipinangangaral sa inyo, ay matakuwil. 

Galacia 1:9 Ayon sa aming sinabi nang una, ay muling gayon ang aking sinasabi ngayon, Kung ang sinoman ay mangaral sa inyo ng anomang evangelio na iba kay sa inyong tinanggap na, ay matakuwil. 

Karagdagang pag-aaral:

Gawa 4:10 Talastasin ninyong lahat, at ng buong bayan ng Israel, na sa pangalan ni Jesucristo ng taga Nazaret, na inyong ipinako sa krus, na binuhay ng Dios na maguli sa mga patay, dahil sa kaniya ay nakatindig ang taong ito sa inyong harap na walang sakit. 

Gawa 4:11 Siya ang bato na itinakuwil ninyong mga nagtayo ng bahay, na naging pangulo sa panulok. 

Gawa 4:12 At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan: sapagka’t walang ibang pangalan sa silong ng langit, na ibinigay sa mga tao, na sukat nating ikaligtas. 

2 Corinto 11:4 Sapagka’t kung yaong paririto ay mangaral ng ibang Jesus, na hindi namin ipinangaral, o kung kayo’y nagsisitanggap ng ibang espiritu na hindi ninyo tinanggap, o ibang evangelio na hindi ninyo tinanggap, ay mabuting pagtiisan ninyo.

2 Corinto 11:13 Sapagka’t ang mga gayong tao ay mga bulaang apostol, mga magdarayang manggagawa, na nangagpapakunwaring mga apostol ni Cristo. 

4. Ano ang ibig sabihin ng “matakot kayo sa Diyos” gaya ng nakasaad sa Apocalipsis 14:7?

Genesis 22:12 At sa kaniya’y sinabi, Huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata, o gawan man siya ng anoman: sapagka’t talastas ko ngayon, na ikaw ay natatakot sa Dios, sa paraang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak.

Para kay Abraham, ang pagkatakot sa Diyos ay ang pagsunod sa Kaniya.

Genesis 22:2 At kaniyang sinabi, Kunin mo ngayon ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak na si Isaac, na iyong minamahal at pumaroon ka sa lupain ng Moria; at ihain mo siya roong handog na susunugin sa ibabaw ng isa sa mga bundok na aking sasabihin sa iyo.

Karagdagang pag-aaral:

Deuteronomio 6:2 Na ikaw ay matakot sa Panginoon mong Dios, na iyong ingatan ang lahat niyang mga palatuntunan at ang kaniyang mga utos, na aking iniutos sa iyo, sa iyo, at sa iyong anak, at sa anak ng iyong anak sa lahat ng araw ng iyong buhay; at upang ang iyong mga araw ay lumawig. 

Deuteronomio 8:6 At iyong tutuparin ang mga utos ng Panginoon mong Dios, na lumakad ka sa kaniyang mga daan, at matakot ka sa kaniya.

Deuteronomio 10:12 At ngayon, Israel, ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Dios, kundi matakot ka sa Panginoon mong Dios, lumakad ka sa lahat ng kaniyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Dios, ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo. 

Deuteronomio 10:13 Na ganapin mo ang mga utos ng Panginoon, at ang kaniyang mga palatuntunan, na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito sa iyong ikabubuti? 

5. Sa paanong paraan tayo makapagbibigay ng “kaluwalhatian sa Kaniya”?

1 Corinto 6:20  Sapagka’t kayo’y binili sa halaga: luwalhatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Dios. 

1 Corinto 10:31 Kaya kung kayo’y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. 

Juan 15:8 Sa ganito’y lumuluwalhati ang aking Ama, na kayo’y magsipagbunga ng marami; at gayon kayo’y magiging aking mga alagad. 

Mateo 5:16 Lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao; upang mangakita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. 

Awit 50:23 Ang naghahandog ng haing pasasalamat ay lumuluwalhati sa akin; at sa kaniya na nagaayos ng kaniyang pakikipagusap aking ipakikita ang pagliligtas ng Dios. 

6. Sang -ayon sa pabalita ng unang anghel, bakit mahalagang “matakot kayo sa Diyos” at “magbigay kaluwalhatian sa Kaniya”?

Apocalipsis 14:7 At sinasabi niya ng malakas na tinig, Matakot kayo sa Dios, at magbigay kaluwalhatian sa kaniya; sapagka’t dumating ang panahon ng kaniyang paghatol: at magsisamba kayo sa gumawa ng langit at ng lupa at ng dagat at ng mga bukal ng tubig. 

Napakahalagang bigyan pansin na ang talatang ito ay nagsasabing “dumating ang panahon ng Kaniyang paghatol”. Ang bahaging ito ng pabalita ng unang anghel ay tatalakayin nang higit pa sa susunod na aralin, ngunit maikli lamang dito. Ang pabalita tungkol sa oras ng paghatol na ito ay may kaugnayan sa pinakamahabang propesiya sa Biblia na may kinalaman sa panahon, Daniel 8:14 (ang salitang “malilinis” ay may kinalaman sa paghatol na iginawad o naisakatuparan na). Kung hahayaan natin na ang Biblia ang maging sariling tagapagpaliwanag nito, ating makikita na sa Kasulatan, ang isang araw sa propesiya ay may katumbas ng isang taon (Bilang 14:34; Ezekiel 4:6), kaya ang haba ng propesiyang ito ay 2,300 mga taon. Ipinapaliwanag ng Daniel 9:24-27 ang propesiya na ito nang detalyado na nagbibigay naman sa atin ng “clue” kung kailan ito nagsimula na tutulong naman sa atin na malaman kung kailan ito magtatapos. Makatutulong na basahin ang Daniel kapitulo 8 at 9, at Hebreo kapitulo 8 at 9 bilang paghahanda para sa susunod na aralin.

Daniel 8:14 At sinabi niya sa akin, Hanggang sa dalawang libo at tatlong daan na hapon at umaga; kung magkagayo’y malilinis ang santuario. 

Bilang 14:34 Ayon sa bilang ng mga araw na inyong itiniktik sa lupain, sa makatuwid baga’y apat na pung araw, sa bawa’t araw ay isang taon, ay inyong tataglayin ang inyong mga kasamaan, na apat na pung taon, at inyong makikilala ang pagsira ko ng kapangakuan. 

Ezekiel 4:6 At muli, pagka iyong natapos ang mga ito, ikaw ay hihiga sa iyong tagilirang kanan, at iyong dadanasin ang kasamaan ng sangbahayan ni Juda; apat na pung araw, bawa’t araw ay pinaka isang taon, aking itinakda sa iyo. 

Daniel 9:24 Pitong pung sanglinggo ang ipinasiya sa iyong mga tao at sa iyong banal na bayan, upang tapusin ang pagsalangsang, at upang wakasan ang pagkakasala, at upang linisin sa kasamaan, at upang dalhan ng walang hanggang katuwiran, at upang tatakan ang pangitain at ang panghuhula, at upang pahiran ang kabanalbanalan. 

Daniel 9:25 Iyo ngang talastasin at bulayin, na mula sa paglabas ng utos na isauli at itayo ang Jerusalem sa pinahiran na prinsipe, magiging pitong sanglinggo, at anim na pu’t dalawang sanglinggo: ito’y matatayo uli, na may lansangan at kuta, sa makatuwid baga’y sa mga panahong mabagabag. 

Daniel 9:26 At pagkatapos ng anim na pu’t dalawang sanglinggo, mahihiwalay ang pinahiran, at mawawalaan ng anoman: at gigibain ang bayan at ang santuario ng mga tao ng prinsipeng darating; at ang wakas niyaon ay sa pamamagitan ng baha, at hanggang sa wakas ay magkakaroon ng digma; mga pagkasira ay ipinasiya na. 

Daniel 9:27 At pagtitibayin niya ang tipan sa marami sa isang sanglinggo: at sa kalahati ng sanglinggo ay kaniyang ipatitigil ang hain at ang alay; at sa pakpak ng mga kasuklamsuklam ay paroroon ang isang maninira; at hanggang sa wakas, at pagkapasiya ay mabubuhos ang poot sa maninira. 

7. Ang huling bahagi ng pabalita ng unang anghel ay nagsasalita tungkol sa pagsamba sa Manlalalang. Paano natin Siya nararapat na sambahin?

Juan 4:23 Datapuwa’t dumarating ang oras, at ngayon nga, na sasambahin ng mga tunay na mananamba ang Ama sa espiritu at katotohanan: sapagka’t hinahanap ng Ama ang mga gayon na maging mananamba sa kaniya. 

Ang tanging paraan upang sambahin natin ang Diyos ay sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu na magtuturo sa atin kung ano ang katotohanan.

Juan 14:26 Datapuwa’t ang Mangaaliw, sa makatuwid baga’y ang Espiritu Santo, na susuguin ng Ama sa aking pangalan, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng mga bagay, at magpapaalaala ng lahat na sa inyo’y aking sinabi. 

Juan 16:13 Gayon ma’y kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan: sapagka’t hindi siya magsasalita ng mula sa kaniyang sarili; kundi ang anomang bagay na kaniyang marinig, ang mga ito ang kaniyang sasalitain: at kaniyang ipahahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating. 

Karagdagang pag-aaral:

Mateo 7:21 Hindi ang bawa’t nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. 

Mateo 15:9 Datapuwa’t walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. 

8. Kung tayo ay isang mananamba sa tunay na Diyos ng langit, ano ang dapat nating gawin?

Juan 9:31 Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Dios ang mga makasalanan: datapuwa’t kung ang sinomang tao’y maging mananamba sa Dios, at ginagawa ang kaniyang kalooban, siya’y pinakikinggan niya. 

9. Ano ang kalooban ng Diyos?

Awit 40:8 Aking kinalulugurang sundin ang iyong kalooban, Oh Dios ko; Oo, ang iyong kautusan ay nasa loob ng aking puso. 

Awit 112:1 Purihin ninyo ang Panginoon. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na naliligayang mainam sa kaniyang mga utos. 

10. Ano ang ipinangako ng Biblia sa mga sumusunod sa hayag na kalooban ng Diyos?

Juan 7:17 Kung ang sinomang tao ay nagiibig gumawa ng kaniyang kalooban, ay makikilala niya ang turo, kung ito’y sa Dios, o kung ako’y nagsasalita na mula sa aking sarili. 

11. Ang pananalitang ginamit sa huling bahagi ng Apocalipsis 14:7 ay halos katulad sa mga salita sa ika-anong utos?

Exodo 20:8 Alalahanin mo ang araw ng sabbath upang ipangilin. 

Exodo 20:9 Anim na araw na gagawa ka at iyong gagawin ang lahat ng iyong gawain. 

Exodo 20:10 Nguni’t ang ikapitong araw ay sabbath sa Panginoon mong Dios: sa araw na iyan ay huwag kang gagawa ng anomang gawa, ikaw, ni ang iyong anak na lalake ni babae, ni ang iyong aliping lalake ni babae, ni ang iyong baka, ni ang iyong tagaibang lupa na nasa loob ng iyong mga pintuang daan: 

Exodo 20:11 Sapagka’t sa anim na araw ay ginawa ng Panginoon ang langit at lupa, ang dagat, at lahat ng nangaroon, at nagpahinga sa ikapitong araw; na ano pa’t pinagpala ng Panginoon ang araw ng sabbath, at pinakabanal. 

Habang nagpapatuloy tayo sa pag-aaral ng iba pang bahagi ng pabalita ng tatlong mga anghel, higit nating malalaman ang tungkol sa utos ng Diyos na nagsasabing “Alalahanin”.

“Ang pabalita ng ebanghelyong itinanyag ng mga alagad ni Kristo ay ang pagpapahayag ng Kanyang unang pagparito sa sanlibutan. Dinala nito sa mga tao ang mabubuting balita ng kaligtasan sa pamamagitan ng pagsampalataya sa Kanya. Itinuro nito ang Kanyang ikalawang pagparito na nasa kaluwalhatian upang tubusin ang Kanyang bayan, at inilagay sa harap ng mga tao ang pag-asa ng pakikibahagi sa mana ng mga banal sa liwanag, sa pamamagitan ng pananampalataya at pagtalima. Ang pabalitang ito ay ibinibigay sa mga tao ngayon, at sa panahong ito ay kalakip nitong itinatanyag ang malapit nang pagdating ni Kristo. Ang mga tanda ng Kanyang pagdating na ibinigay Niya ay nangatupad na, at sa pamamagitan ng itinuturo ng salita ng Diyos ay malalaman nating ang Panginoon ay nasa pintuan na.

Paunang-sinasabi ni Juan sa Apocalipsis ang pagtatanyag ng pabalita ng ebanghelyo bago dumating ang ikalawang pagparito ni Kristo. Nakita niya ang isang anghel na lumilipad “sa gitna ng langit, na may mabuting balita na walang-hanggan upang ibalita sa mga nananahan sa lupa, at sa bawa’t bansa, at angkan, at wika, at bayan, na sinasabi niya ng malakas na tinig, Matakot kayo sa Diyos, at magbigay kaluwalhatian sa Kanya; sapagka’t dumating na ang panahon ng Kanyang paghatol.”

Sa hula ang babalang ito ng Paghatol, na kasama ang kakawing nitong mga pabalita, ay sinusundan ng pagdating ng Anak ng tao sa mga alapaap ng langit. Ang pagtatanyag ng Paghatol ay pagpapahayag ng ikalawang pagdating ni Kristo bilang malapit na. At ang pagpapahayag na ito ay tinatawag na walang-hanggang ebanghelyo o balitang walang-hanggan. Kaya nga ang pangangaral ng ikalawang pagdating ni Kristo, at ang pagpapahayag ng kalapitan nito, ay ipinakikilalang isang mahalagang bahagi ng pabalita ng ebanghelyo.” -Christ’s Object Lessons, pages 226-228.